ก๊าซ

ออกซิเจน
อาร์กอน
ไนโตรเจน
คาร์บอน
ก๊าซผสม
ก๊าซอื่นๆ