ข้อมูลเผยแพร่

ข้อมูลเผยแผร่

โควิด
ประสบการณ์การขอรับทุน
งาน purge
ออกซิเจนบริสุทธิ์และ อากาศหายใจ
การใช้ก๊าซโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
สมอ. copy
ข้อห้ามในปารปฏิบัติงานระหว่างการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศเพื่อป้องกันการระเบิด
คุณสมบัติทั่วไปของท่อบรรจุก๊าซตามท้องตลาดภายในประเทศไทย ท่อบรรจุก๊าซโดยท่ัวไปจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ 1. ท่อบรรจุก๊าซแบบมีตะเขบ็ (Welded) 2. ท่อบรรจุก๊าซแบบไร้ตะเขบ็ (Seamless)
กรมการขนส่งทางบก คุณลักษณะของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง (GPS)
ข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบสภาพท่อภายนอกด้วยตาเปล่า
สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซตาม มอก.87 และ 88