ข้อมูลเผยแผร่

โควิด
ประสบการณ์การขอรับทุน
งาน purge
ออกซิเจนบริสุทธิ์และ อากาศหายใจ
การใช้ก๊าซแบบรู้เท่าไม่ถึงการณ์
สมอ. copy
ข้อห้ามในการปฏิบัติงาน
คุณสมบัติทั่วไปของท่อบรรจุก๊าซตามท้องตลาดภายในประเทศไทย ท่อบรรจุก๊าซโดยท่ัวไปจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ 1. ท่อบรรจุก๊าซแบบมีตะเขบ็ (Welded) 2. ท่อบรรจุก๊าซแบบไร้ตะเขบ็ (Seamless)
กรมขนส่ง
ข้อบกพร่องที่พบ
มอก